PripojSa.sk

História a vývoj DSL

Prenos informácii na diaľku

V poslednom období badať poznateľné zmeny pri dorozumievaní 2 účastníkov cez telekomunikačnú sieť. Začína ústup od prenosu obyčajného analógového hovoreného signálu cez pevnú telefónnu sieť. Drôtová telefónna linka sa čím ďalej, tým viac využíva na prenos dátových signálov, napríklad pri prístupe na internet. Vlastné dorozumievanie medzi 2 osobami a prenos hovorového signálu sú vytláčané z pevnej do mobilnej siete do oblasti osobnej bezdrôtovej komunikácie. Na prenos analógového signálu sa účastnícke linky pevnej siete využívajú čím ďalej, tým menej. Nie je ďaleko doba, keď budú účastnícke pripojené vedenia využívané na obyčajné telefonovanie len zlomkom časti. Podstatnú časť bude predstavovať prenos dát, ktorý pomôže pretvoriť jestvujúcu telefónnu sieť na výkonný, široko dostupný systém, schopný dodávať multimediálne služby, na každé pracovisko alebo do každej domácnosti.

Telekomunikačná sieť je tvorená sieťou prenosovou (transportnou), ktorá prepája medzi sebou uzly obsluhy a ústredne, a sieťou prístupovou (účastníckou), ktorá umožňuje pripojenie jednotlivých účastníkov k uzlom obsluhy. Obe tieto siete boli pôvodne vybudované skoro výhradne na metalických prenosových prostriedkoch (predovšetkým na medených vedeniach) a využívali sa na prenos hovorových kanálov zo šírkou pásma len 3100 Hz.

Dnes sa už v transportnej sieti používajú ako prenosový prostriedok výhradne len káble s optickými vláknami, ktoré aj vďaka hustému vlnovému multiplexu poskytujú obrovskú prenosovú kapacitu. To umožňuje poskytovateľom telekomunikačných služieb, hlavne poskytovateľom služieb internetu, nasadzovať výkonnejšie obslužné stanice a smerovače. To zase povzbudzuje používateľov týchto služieb, aby od prevádzkovateľa telekomunikačnej siete požadovali stále väčšiu šírku prenosového pásma a vyššie prenosové rýchlosti, napríklad do 2 Mbit/s pre pripojenie na internet alebo dokonca 8 Mbit/s a viac pre vysokokvalitný prenos videosignálov.

Úzkym hrdlom pri prenose zvýšeného objemu informácii sa však stáva prístupová sieť. Táto sieť, ktorá tvorí posledný úsek medzi účastníkom a obslužným uzlom, niekedy nazývaná aj ,,posledná míľa,, , bola budovaná výhradne so zreteľom na svoj pôvodný účel, totiž na prenos nízkofrekvenčného signálu medzi účastníkom a jeho prípojnou ústredňou, čo dnes nazývame hlasovou službou. Táto sieť je ešte stále z veľkej časti tvorená skrúcanými medenými pármi. Odhaduje sa, že až 97% bytových zákazníkov a podnikateľských staníc je pripojených na pevnú sieť skrúcanými medenými pármi. Aj keď boli vyvinuté a nasadené do praxe niektoré nové moderné princípy riešenia prístupových sieti na podklade systémov s optickými vláknami alebo systémov pevného rádiového prístupu, zostávajú stále z dôvodov využitia obrovského množstva informácii s veľkou zostatkovou hodnotou zakopaných v zemi. Základom týchto prístupových sieti miestne káble s medenými žilami a bude ešte asi dlho trvať, než v nich prevládnu káble s optickými vláknami. Priepustnosť prístupovej siete z hľadiska ponúkanej šírky pásma bola až donedávna „nočnou morou“ prevádzkovateľov siete.

Príčinou bola nedostupnosť vhodnej technológie, ktorú by bolo možné v širokom meradle uplatniť pre širokopásmový prístup pre jednotlivých účastníkov. Tento stav zmenila až technológia nesúmerných digitálnych účastníckych liniek aDSL.

Analógová telefónna linka patrí už minulosti. To vystihuje aj jej anglické pomenovanie POTS /plain old telephone service/. Prítomnosť predstavuje digitálna sieť združených služieb ISDN. Budúcnosť patrí práve nesúmerným digitálnym účastníckym linkám. aDSL. Táto technológia umožní zaistiť nové širokopásmové služby a postupný prechod ku konečnému riešeniu – technológii optických vlákien dovedených až k užívateľovi.

Vznik aDSL

Prelom 80. a 90. rokov je spájaný s nástupom informačného veku, revolúciou sprevádzanou masovým prenikaním počítačov do domácnosti, internetom, novými technológiami a službami, ktoré dnes tvoria neodmysliteľnú súčasť nášho života. A práve internet a služby s ním spojené sa stávajú čoraz dostupnejšími a žiadanejšími pre stále viac bežných ľudí.

Tento trend sledujú aj výrobcovia telekomunikačných technológii a snažia sa o využitie bežného medeného telefónneho vedenia na vysokorýchlostný prenos dát pomocou xDSL technológii. V tomto období bolo aDSL vyvíjané na doručovanie videa na požiadanie ako konkurenčná technológia pre káblovú TV, čiže obdoba klasických videopožičovní, len s tým rozdielom, že používateľ si video objednáva z pohodlia domova pripojením na videoserver. Takýto spôsob využitia aDSL technológie zatiaľ však nebol zrealizovaný.

90. roky označované ako doba „Need for speed“ boli charakterizované prudkým nástupom a neustálym sa rozširovaním internetu, sprevádzaného vzrastajúcimi nárokmi internetových služieb (www stránky, telecommunting, dátové VPN a e – comerce) na šírku pásma, teda prenosovú rýchlosť, ktoré pretrvávajú dodnes.

To podnietilo výrobcov telekomunikačných technológii k rozvoju aDSL ako prístupovej technológie pre nastupujúce širokopásmové služby najmä, prístupu na internet, kde asymetria je len výhodou, pretože služby internetu majú tiež asymetrický charakter. Bežný užívateľ niekoľkonásobne viacej dát z internetu sťahuje (www stránky, súbory, obrázky, hudbu), ako do neho posiela (emaily).

Napr. na odosielanie adresy určitej www stránky stačí minimálna prenosová rýchlosť od užívateľa, ale aby jej načítanie na PC bolo čo najrýchlejšie, potrebuje veľkú prenosovú rýchlosť smerom k užívateľovi.

Potom prišiel rok 1996, ktorý vo svete znamenal štart konkurenčného prostredia v prístupových sieťach, čím spôsobil zrýchlenie vývoja, ale hlavne masové nasadzovanie širokopásmových prístupových technológii, najmä aDSL.

V súčasnosti predstavuje aDSL univerzálnu prístupovú technológiu, poskytujúcu súčastne dátovú paketovú komunikáciu a hlasovú službu (analógová alebo ISDN BRA), teda dve najžiadanejšie služby z pohľadu užívateľa.PripojSa.sk - Váš sprievodca internetovými pripojeniami na Slovensku
© 2005 - 2022 Inet.sk, s. r. o., Kontakt, Využívame kvalitný webhosting za rozumnú cenu od Inet.sk, Mapa stránky